Lomautetun irtisanomisaika

Lomautetun irtisanomisaika. Lomautus on tilapäinen työn ja palkanmaksun keskeytys, joka voi johtua esimerkiksi työn vähenemisestä tai taloudellisista syistä. Lomautuksen aikana työntekijä voi olla oikeutettu työttömyysetuuteen, ja työsuhde jatkuu lomautuksen jälkeen normaalisti. Tässä artikkelissa käsittelemme lomautetun työntekijän irtisanomisaikaa ja siihen liittyviä seikkoja.

Irtisanomisaika lomautuksen aikana

Lomautetun työntekijän irtisanomisaika määräytyy samoin kuin muissakin työsuhteissa.

Irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestosta ja siitä, kumpi osapuoli irtisanoo työsopimuksen.

Yleiset säännöt irtisanomisajoista ovat seuraavat:

  • Työsuhteen kestettyä alle vuoden: irtisanomisaika on 14 päivää.
  • Työsuhteen kestettyä yli vuoden, mutta alle neljä vuotta: irtisanomisaika on yksi kuukausi.
  • Työsuhteen kestettyä yli neljä vuotta, mutta alle kahdeksan vuotta: irtisanomisaika on kaksi kuukautta.
  • Työsuhteen kestettyä yli kahdeksan vuotta, mutta alle 12 vuotta: irtisanomisaika on neljä kuukautta.
  • Työsuhteen kestettyä yli 12 vuotta: irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Työnantajan irtisanoessa työntekijän lomautuksen aikana, irtisanomisaika alkaa kulua lomautuksen päättymisestä.

Tämä tarkoittaa, että lomautusajan ja irtisanomisajan yhteiskesto voi olla huomattavan pitkä.

Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen lomautuksen aikana, irtisanomisaika alkaa kulua heti irtisanomisilmoituksen jättämisestä.

Irtisanomisen perusteet lomautuksen aikana

Työnantajan tulee noudattaa irtisanomisperusteita lomautuksen aikana samoin kuin muulloinkin.

Yleisimmät irtisanomisperusteet ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt, työntekijän henkilökohtaiset syyt tai työntekijän toistuva sopimusrikkomus.

Lomautuksen aikana työntekijän irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä edellyttää, että työnantaja voi osoittaa työn vähentymisen olevan olennainen ja pysyvä.

Tämä tarkoittaa, että työnantajan on kyettävä perustelemaan, miksi lomautus ei enää riitä sopeuttamiskeinona ja miksi työntekijän irtisanominen on välttämätöntä.

Työntekijän henkilökohtaiset syyt voivat olla irtisanomisperusteena lomautuksen aikana, jos ne olisivat olleet perusteena myös työsuhteen ollessa voimassa.

Esimerkkejä henkilökohtaisista syistä ovat työntekijän soveltumattomuus työhönsä, ammattitaidon puute tai työntekijän käyttäytyminen työpaikalla.

Toistuvat sopimusrikkomukset, kuten työaikojen noudattamatta jättäminen, työturvallisuusmääräysten rikkominen tai muiden työntekijöiden häirintä, voivat olla perusteena irtisanomiselle lomautuksen aikana.

Työnantajan on kuitenkin osoitettava, että rikkomukset ovat olleet vakavia ja toistuvia, ja että työntekijälle on annettu mahdollisuus korjata käytöstään ennen irtisanomista.

Lomautetun oikeudet ja velvollisuudet irtisanomisaikana

Irtisanomisaikana lomautetun työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin muillakin irtisanotuilla työntekijöillä.

Työntekijällä on oikeus työttömyysetuuteen, ja hänellä on velvollisuus ilmoittautua työnhakijaksi työvoimatoimistoon.

Työntekijän on myös haettava aktiivisesti uutta työtä irtisanomisaikana.

Jos työntekijä löytää uuden työpaikan ennen irtisanomisajan päättymistä, hän voi irtisanoutua nykyisestä työsuhteestaan normaalia irtisanomisaikaa noudattaen. Tällöin työnantajan on maksettava palkkaa irtisanomisajan loppuun asti.

Lomautetulla työntekijällä on oikeus palata työhönsä irtisanomisajan päättymisen jälkeen, mikäli työ jatkuu ja työntekijän työsuhde ei ole päättynyt muista syistä.

Työntekijällä on myös oikeus saada työllistymistä edistävää koulutusta irtisanomisaikana, ja työnantajan on tarvittaessa järjestettävä tällaista koulutusta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lomautetun työntekijän irtisanomisaika noudattaa samoja periaatteita kuin muidenkin työntekijöiden irtisanomisaika.

Lomautuksen aikana työnantajan tulee noudattaa irtisanomisperusteita ja -aikoja samoin kuin työsuhteen ollessa voimassa.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet irtisanomisaikana ovat myös samat kuin muilla irtisanotuilla työntekijöillä, kuten oikeus työttömyysetuuteen ja velvollisuus hakea aktiivisesti uutta työtä.

On tärkeää, että sekä työnantajat että työntekijät ovat tietoisia lomautuksen aikana tapahtuvan irtisanomisen erityispiirteistä ja noudattavat niitä.

Näin voidaan varmistaa, että molemmat osapuolet saavat oikeudenmukaisen kohtelun ja että työmarkkinoiden toimivuus säilyy.

Lopuksi on syytä muistuttaa, että työehtosopimuksissa ja työpaikan käytännöissä voi olla eroja, joten on suositeltavaa tutustua oman alansa työehtosopimukseen ja työpaikan ohjeisiin.

Tarvittaessa kannattaa kääntyä ammattiliiton, työsuojeluvaltuutetun tai työ- ja elinkeinotoimiston puoleen saadakseen lisätietoa ja neuvoja lomautetun työntekijän irtisanomisaikaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisää luettavaa

Lue lisää asiasta seuraavista linkeistä

Etusivu